30,500,000 

Kich thước : 2.8 * 1.8 * 0.9 * 0.42m.
Chất liệu bọc: Da bò thật 100%.
Khung sofa : Khung gỗ sồi / lò xo kép.
Nệm sofa : Nệm mouse chống xụp, lún, cháy chậm.
Hàng sẵn kho.
Liên hệ: 0938700704 – 0867885578.

35,500,000 

Kich thước : 3.3 * 1.8 * 0.9 * 0.42m.
Chất liệu bọc: Da bò thật 100%.
Khung sofa : Khung gỗ sồi / lò xo kép.
Nệm sofa : Nệm mouse chống xụp, lún, cháy chậm.
Hàng sẵn kho.
Liên hệ: 0938700704 – 0867885578.

32,000,000 

Kich thước : 2.8 * 1.8 * 0.9 * 0.42m.
Chất liệu bọc: Da bò thật 100%.
Khung sofa : Khung gỗ sồi / lò xo kép.
Nệm sofa : Nệm mouse chống xụp, lún, cháy chậm.
Hàng sẵn kho.
Liên hệ: 0938700704 – 0867885578.

29,500,000 

Kich thước : 2.8 * 1.8 * 0.9 * 0.42m.
Chất liệu bọc: Da bò thật 100%.
Khung sofa : Khung gỗ sồi / lò xo kép.
Nệm sofa : Nệm mouse chống xụp, lún, cháy chậm.
Hàng sẵn kho.
Liên hệ: 0938700704 – 0867885578.

29,500,000 

Kich thước : 2.8 * 1.8 * 0.9 * 0.42m.
Chất liệu bọc: Da bò thật 100%.
Khung sofa : Khung gỗ sồi / lò xo kép.
Nệm sofa : Nệm mouse chống xụp, lún, cháy chậm.
Hàng sẵn kho.
Liên hệ: 0938700704 – 0867885578.

29,000,000 

Kich thước : 2.8 * 1.8 * 0.9 * 0.42m.
Chất liệu bọc: Da bò thật 100%.
Khung sofa : Khung gỗ sồi / lò xo kép.
Nệm sofa : Nệm mouse chống xụp, lún, cháy chậm.
Hàng sẵn kho.
Liên hệ: 0938700704 – 0867885578.

29,000,000 

Kich thước : 2.8 * 1.8 * 0.9 * 0.42m.
Chất liệu bọc: Da bò thật 100%.
Khung sofa : Khung gỗ sồi / lò xo kép.
Nệm sofa : Nệm mouse chống xụp, lún, cháy chậm.
Hàng sẵn kho.
Liên hệ: 0938700704 – 0867885578.

29,000,000 

Kich thước : 2.8 * 1.8 * 0.9 * 0.42m.
Chất liệu bọc: Da bò thật 100%.
Khung sofa : Khung gỗ sồi / lò xo kép.
Nệm sofa : Nệm mouse chống xụp, lún, cháy chậm.
Hàng sẵn kho.
Liên hệ: 0938700704 – 0867885578.

29,000,000 

Kich thước : 2.8 * 1.8 * 0.9 * 0.42m.
Chất liệu bọc: Da bò thật 100%.
Khung sofa : Khung gỗ sồi / lò xo kép.
Nệm sofa : Nệm mouse chống xụp, lún, cháy chậm.
Hàng sẵn kho.
Liên hệ: 0938700704 – 0867885578.

29,000,000 

Kich thước : 2.8 * 1.8 * 0.9 * 0.42m.
Chất liệu bọc: Da bò thật 100%.
Khung sofa : Khung gỗ sồi / lò xo kép.
Nệm sofa : Nệm mouse chống xụp, lún, cháy chậm.
Hàng sẵn kho.
Liên hệ: 0938700704 – 0867885578.

29,000,000 

Kich thước : 2.8 * 1.8 * 0.9 * 0.42m.
Chất liệu bọc: Da bò thật 100%.
Khung sofa : Khung gỗ sồi / lò xo kép.
Nệm sofa : Nệm mouse chống xụp, lún, cháy chậm.
Hàng sẵn kho.
Liên hệ: 0938700704 – 0867885578.

29,000,000 

Kich thước : 2.8 * 1.8 * 0.9 * 0.42m.
Chất liệu bọc: Da bò thật 100%.
Khung sofa : Khung gỗ sồi / lò xo kép.
Nệm sofa : Nệm mouse chống xụp, lún, cháy chậm.
Hàng sẵn kho.
Liên hệ: 0938700704 – 0867885578.

29,000,000 

Kich thước : 2.8 * 1.8 * 0.9 * 0.42m.
Chất liệu bọc: Da bò thật 100%.
Khung sofa : Khung gỗ sồi / lò xo kép.
Nệm sofa : Nệm mouse chống xụp, lún, cháy chậm.
Hàng sẵn kho.
Liên hệ: 0938700704 – 0867885578.

29,000,000 

Kich thước : 2.8 * 1.8 * 0.9 * 0.42m.
Chất liệu bọc: Da bò thật 100%.
Khung sofa : Khung gỗ sồi / lò xo kép.
Nệm sofa : Nệm mouse chống xụp, lún, cháy chậm.
Hàng sẵn kho.
Liên hệ: 0938700704 – 0867885578.

29,500,000 

Kich thước : 2.8 * 1.8 * 0.9 * 0.42m.
Chất liệu bọc: Da bò thật 100%.
Khung sofa : Khung gỗ sồi / lò xo kép.
Nệm sofa : Nệm mouse chống xụp, lún, cháy chậm.
Hàng sẵn kho.
Liên hệ: 0938700704 – 0867885578.

29,500,000 

Kich thước : 2.8 * 1.8 * 0.9 * 0.42m.
Chất liệu bọc: Da bò thật 100%.
Khung sofa : Khung gỗ sồi / lò xo kép.
Nệm sofa : Nệm mouse chống xụp, lún, cháy chậm.
Hàng sẵn kho.
Liên hệ: 0938700704 – 0867885578.

34,500,000 

Kich thước :
Chất liệu bọc: Da bò thật 100%.
Khung sofa : Khung gỗ sồi / lò xo kép.
Nệm sofa : Nệm mouse chống xụp, lún, cháy chậm.
Hàng sẵn kho.
Liên hệ: 0938700704 – 0867885578.

29,500,000 

Kich thước : 2.8 * 1.8 * 0.9 * 0.42m.
Chất liệu bọc: Da bò thật 100%.
Khung sofa : Khung gỗ sồi / lò xo kép.
Nệm sofa : Nệm mouse chống xụp, lún, cháy chậm.
Hàng sẵn kho.
Liên hệ: 0938700704 – 0867885578.

29,500,000 

Kich thước : 2.8 * 1.8 * 0.9 * 0.42m.
Chất liệu bọc: Da bò thật 100%.
Khung sofa : Khung gỗ sồi / lò xo kép.
Nệm sofa : Nệm mouse chống xụp, lún, cháy chậm.
Hàng sẵn kho.
Liên hệ: 0938700704 – 0867885578.

38,000,000 

Kich thước : 2.8 * 1.8 * 0.9 * 0.42m
Chất liệu bọc: Da bò thật 100%
Khung sofa : Khung gỗ sồi / lò xo kép
Nệm sofa : Nệm mouse chống xụp, lún, cháy chậm
Hàng sẵn kho
Ghế chỉnh điện
Liên hệ: 0938700704 – 0867885578.

38,000,000 

Kich thước : 2.8 * 1.8 * 0.9 * 0.42m.
Chất liệu bọc: Da bò thật 100%.
Khung sofa : Khung gỗ sồi / lò xo kép.
Nệm sofa : Nệm mouse chống xụp, lún, cháy chậm.
Hàng sẵn kho.
Ghế chỉnh điện.
Liên hệ: 0938700704 – 0867885578.

29,000,000 

Kich thước : 2.8 * 1.8 * 0.9 * 0.42m
Chất liệu bọc: Da bò thật 100%
Khung sofa : Khung gỗ sồi / lò xo kép
Nệm sofa : Nệm mouse chống xụp, lún, cháy chậm
Hàng sẵn kho
Liên hệ: 0938700704 – 0867885578.

34,000,000 

Kich thước : 2.8 * 1.8 * 0.9 * 0.42m
Chất liệu bọc: Da bò thật 100%
Khung sofa : Khung gỗ sồi / lò xo kép
Nệm sofa : Nệm mouse chống xụp, lún, cháy chậm
Hàng sẵn kho
Liên hệ: 0938700704 – 0867885578.

29,000,000 

Kich thước : 2.8 * 1.8 * 0.9 * 0.42m.
Chất liệu bọc: Da bò thật 100%.
Khung sofa : Khung gỗ sồi / lò xo kép.
Nệm sofa : Nệm mouse chống xụp, lún, cháy chậm.
Hàng sẵn kho.
Liên hệ: 0938700704 – 0867885578.

29,000,000 

Kich thước : 2.8 * 1.8 * 0.9 * 0.42m
Chất liệu bọc: Da bò thật 100%
Khung sofa : Khung gỗ sồi / lò xo kép
Nệm sofa : Nệm mouse chống xụp, lún, cháy chậm
Hàng sẵn kho
Liên hệ: 0938700704 – 0867885578.

29,000,000 

Kich thước : 2.8 * 1.8 * 0.9 * 0.42m.
Chất liệu bọc: Da bò thật 100%.
Khung sofa : Khung gỗ sồi / lò xo kép.
Nệm sofa : Nệm mouse chống xụp, lún, cháy chậm.
Hàng sẵn kho.
Liên hệ: 0938700704 – 0867885578.

34,000,000 

Kich thước : 2.8 * 1.8 * 0.9 * 0.42m.
Chất liệu bọc: Da bò thật 100%.
Khung sofa :Khung gỗ sồi / lò xo kép.
Nệm sofa : Nệm mouse chống xẹp lún, cháy chậm.
Hàng sẵn kho.
Ghế chỉnh điện.
Liên hệ: 0938700704 – 0867885578.

6,500,000 

Kích Thước: 1.3 * 0.7* 0.38m
Mặt bàn: Mặt kính cường lực
Chân bàn: Chân gỗ cao su kết hợp
Sắp về hàng
Liên hệ: 0274 3844333 – 0867885578

9,100,000 

Kích Thước: Bàn lớn : 0.9*0.28m, bàn nhỏ : 0.6*0.49m.
Mặt bàn: Mặt đá
Chân bàn: Chân inox mạ bóng.
Liên hệ: 0274 3844333 – 0867885578

6,500,000 

Kích Thước: Bàn to 70*70, Bàn nhỏ 50*50
Mặt bàn: Mặt đá, mặt kính
Chân bàn: Chân gỗ
Liên hệ: 0274 3844333 – 0867885578

6,900,000 

Kích Thước:
Mặt bàn : Mặt đá ceramic chống thấm ố
Chân bàn : 
Hàng sẵn kho
Liên hệ: 0274 3844333 – 0867885578

Kích Thước:
Mặt bàn:
Chân bàn:
Liên hệ: 0274 3844333 – 0867885578

3,500,000 

Kích Thước Tròn: 1.2m * 0.35m
Mặt bàn : Mặt gỗ công nghiệp sơn men, mặt kính
Chân bàn : gỗ công nghiệp sơn men
Hàng sẵn kho
Liên hệ: 0274 3844333 – 0867 885578

Kích Thước: 0.9m
Mặt đá : Đá Thạch Anh Mắt Mèo
Chân Inox Bóng Đẹp
Hàng sẵn kho
Liên hệ: 0274 3844333 - 0867885578

6,500,000 

Kích Thước Tròn: 0.8m * 0.39m, Bàn nhỏ tròn 50cm
Mặt bàn : Mặt gỗ công nghiệp sơn men, mặt kính
Chân bàn : gỗ công nghiệp sơn men
Hàng sẵn kho
Liên hệ: 0274 3844333 – 0867 885578

6,500,000 

Kích thước:  1.3 * 0.7 * 0.4m
Mặt bàn : Mặt Đá Ceramic Chống Thấm, Chồng Trầy
Chân bàn : Chân inox mạ vàng bóng
Hàng sẵn kho
Liên hệ: (0274) 3844333 - 0867885578

6,500,000 

Kích thước:  1.3 * 0.7 * 0.4m
Mặt bàn : Mặt Đá Ceramic Chống Thấm, Chồng Trầy
Chân bàn : Chân sắt sơn tỉnh điện titan
Hàng sẵn kho
Liên hệ: 0274 3844333 - 0867 885578

Kích Thước Tròn: 0.82m * 0.39m, Bàn nhỏ: 0.5 * 0.4 * 0.55m
Mặt bàn : Mặt gỗ công nghiệp sơn men, kính màu trà
Chân bàn : gỗ công nghiệp sơn men
Hàng sẵn kho
Liên hệ: 0274 3844333 – 0867 885578

Kích Thước Tròn: 0.8m * 0.35m
Mặt bàn : Mặt gỗ công nghiệp sơn men
Chân bàn : gỗ công nghiệp sơn men
Hàng sẵn kho
Liên hệ: 0274 3844333 – 0867 885578

4,900,000 

Kích Thước Tròn: 1.2 * 0.6 * 0.45m
Mặt bàn : Mặt đá ceramic
Chân bàn : Gỗ tự nhiên
Hàng sẵn kho
Liên hệ: 0274 3844333 – 0867 885578

10,500,000 

Kích Thước Tròn: cao 35cm
Mặt bàn : Gỗ tư nhiên, kính cường lực
Chân bàn : Gỗ tự nhiên
Liên hệ: 0274 3844333 – 0867 885578

8,200,000 

Kích thước:  Bàn lớn 0.7 * 0.40m , Bàn nhỏ 0.5  * 0.35m.
Mặt bàn : Mặt Đá Ceramic Chống Thấm, Chồng Trầy.
Chân bàn : Gỗ tự nhiên.
Liên hệ: 0274 3844333 – 0867 885578.

4,500,000 

Kích Thước Tròn: 0.8 * 0.32m
Mặt bàn : Gỗ MDF chống ẩm lõi xanh phủ veneer An Cường
Chân bàn : Inox vàng
Liên hệ: 0274 3844333 – 0867 885578

Kích thước:  bàn lớn 0.7 * 0.3m , bàn nhỏ 0.5  * 0.45m
Mặt bàn : Mặt Đá Ceramic Chống Thấm, Chồng Trầy
Chân bàn :
Liên hệ: 0274 3844333 – 0867 885578

6,500,000 

Kích thước:  1.2 * 0.6 * 0.45m
Mặt bàn : Mặt Đá Ceramic Chống Thấm, Chồng Trầy
Chân bàn : Gỗ MDF veneer sơn PU
Liên hệ: 0274 3844333 – 0867 885578

5,900,000 

Kích thước:  bàn lớn 0.8 * 0.42m , bàn nhỏ 0.5  * 0.35m
Mặt bàn : Mặt Đá Ceramic Chống Thấm, Chồng Trầy
Chân bàn : Gỗ MDF melamine
Liên hệ: 0274 3844333 – 0867 885578

6,900,000 

Kích thước:  1.3m * 0.7m * 0.45m
Mặt bàn : Mặt Đá Ceramic Chống Thấm, Chồng Trầy
Chất liệu: Gỗ tự nhiên kết hợp MDF , chân inox vàng
Liên hệ: 0274 3844333 – 0867 885578

6,300,000 

Kích thước:  Bàn lớn 90  * 80  *30 cm , Bàn nhỏ 60  * 40 cm
Mặt bàn : Mặt Đá Ceramic Chống Thấm, Chồng Trầy
Chân bàn : Chân sơn tỉnh điện
Liên hệ: 0274 3844333 - 0867 885578

6,300,000 

Kích thước:  bàn lớn 90  * 80  *30 cm , bàn nhỏ 60  * 40 cm
Mặt bàn : Mặt Đá Ceramic Chống Thấm, Chồng Trầy
Chân bàn : Chân sơn tỉnh điện
Liên hệ: 0274 3844333 - 0867 885578

6,900,000 

Kích thước :
Chất liệu : MDF melamine
Liên hệ: 0274 3844333 - 0867 885578